Puncovní úřad

Logo puncovni urad

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

  • Úkolem Puncovního úřadu je:
  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce,
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Je členem Mezinárodní asociace puncovních úřadů (International Association of Assay Offices - IAAO, dříve AEAO).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.
                                                                                                                                                         

Naše firma je registrována u Puncovního úřadu v Praze pod číslem 10378.

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží.

Identifikační (výrobní a odpovědnostní) značky v kontextu ostatních značek na klenotech

Punc je značka, kterou na předmět vyrazí osoba (instituce) nezávislá na výrobci i obchodníkovi, která svojí značkou zaručuje, že výrobek má deklarovanou ryzost. V případě ČR je takovou osobou Puncovní úřad. V zemích, kde není zaveden puncovní systém, obvykle zaručuje ryzost alespoň to, že je možné podle charakteristické značky vyhledat výrobce nebo obchodníka, který zboží dodává. Takovým značkám říkáme výrobní, resp. odpovědnostní, společný termín pro oba typy je identifikační (dále zkráceně IZ). Obdobně slouží ke zjištění původu zboží i v zemích, kde se puncuje. České puncy vyjadřují kromě základní informace, že byl opuncovaný předmět zkontrolován a shledán správným co do ryzosti, i údaj o použitém kovu, jeho ryzosti a období, kdy byl punc vyražen. Všechny tyto údaje se dají poznat z typu puncu. U současných punců lze navíc z písmene v něm obsaženého poznat i pracoviště, které kontrolu a označení provedlo. Je téměř pravidlem, že se na zboží vyskytuje ještě další značka, a to ryzostní číslo. Slouží k rychlé orientaci laiků o ryzosti použitého materiálu. Ryzostní číslo bývá ze značek na zboží nejjednodušší; raznici s podobnou značkou dovede vyrobit mnoho rytců (ryzostní číslo dokonce bývá i odléváno s výrobkem), a proto se někdy vyskytuje i na zboží, které by punc nemohlo dostat - například na bižuterii, vyrobené z obecného kovu. Proto samo o sobě neposkytuje dostatečnou informaci o výrobku.

Charakteristika identifikačních (výrobních a odpovědnostních) značek

IZ jsou v současnosti, až na stanovené výjimky, součástí předepsaného značení šperků v ČR. Pomáhají najít autora nebo zdroj výrobku. Vyražení těchto značek na zboží si zajišťuje výrobce nebo dovozce sám. V Česku se téměř vždy IZ vyznačují dvěma nebo třemi písmeny, často iniciálami živnostníka. V případě stejných iniciál se značky odlišují různými obrysy, různými druhy písmen a několika podobami oddělovacích znamének. Prakticky všechny IZ v ČR jsou značkami tohoto typu. Ty se dají přehledně charakterizovat obecnou tabulkou, kde TYP značky (římské číslování) se liší obrysem, kdežto SKUPINA značky je dána druhem písma a oddělovacím znaménkem mezi písmeny. Pozn.: používáme dva druhy písma, patkové je v lichých skupinách (1, 3, 5, 7, 9) a standardní nepatkové v sudých (2, 4, 6, 8, 10). Pro odpovědnostní (dovozové) značky jsou vyhrazeny dva tvary obrysů, jsou to typy VIII a IX, ostatní typy se používají pro značky výrobní. Značky, které lze zařadit do tabulky typů a skupin značek, lze vyhledávat zde, na našich webových stránkách, po zadání kombinace písmen, případně (je-li některé písmeno nečitelné) i s neúplnou kombinací doplněnou náhradním znakem "*". Lze zadávat i malá písmena, vyhledávač velikost písmen nerozlišuje. Po kliknutí na tlačítko Odeslat dotaz poskytne vyhledávač seznam firem, které kombinaci v dotazu vyhovují, a po kliknutí na jméno každé firmy ze seznamu se zobrazí její značka. Kromě značek, které lze zařadit do tabulky a tedy uvedeným způsobem vyhledávat, existuje malé množství značek atypických. Ty je nutno prohlédnout samostatně v seznamu, který se zobrazí po kliknutí ZDE.

Rozdíl ve výčtu firem obsažených v Seznamu zlatníků a firem v celkovém seznamu IZ

Seznam zlatníků, v němž lze také zobrazit IZ, je zveřejněn v příslušné záložce našich webových stránek. Obsahuje firmy fungující, nelze v něm tedy najít firmy zaniklé nebo s přerušenou činností. Tím se odlišuje od vyhledávače firem podle značek, v němž jsou i takové firmy zařazeny. Zákazník může totiž čas od času narazit na zboží označené značkou již nefungující firmy, a přestože již firma neexistuje, existují někdy důvody, proč je třeba výrobce nebo dovozce určit.

                                                                                                                                                            (zdroj: http://www.puncovniurad.cz/cz/)

Novinky a slevy